Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zst.lowicz.pl

Zespół Szkół Technicznych w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zespółu Szkół Technicznych w Łowiczu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Rosa, zspnr1lowicz@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 468374201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Łódzkie
  2. Łowicki
  3. Łowicz
  4. Łowicz
  5. Podrzeczna 30
  6. 99-400 Łowicz

  Parking

  1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  2. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 25 metrów.
  3. Parking jest bezpłatny.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

  Wejście do budynku

  1. Do wejścia prowadzą schody.
  2. Stopnie są oznaczone kontrastowo.
  3. Przy schodach znajduje się poręcz.
  4. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 10%.
  5. Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
  6. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  7. Otwierają się na zewnątrz.
  8. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  9. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  10. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  11. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
  2. Wszystkie korytarze są dostępne.

  Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Możesz skorzystać z windy.
  3. Schody

   1. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

   Winda

   1. Winda znajduje się w budynku
   2. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
   3. Oznaczenia są kontrastowe.
   4. Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 70 centymetrów.

  Pomieszczenia

  1. Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.