egzamin-zawodowy.edu.pl

Trenażer umiejętności zdania egzaminu zawodowego - testy kwalifikacyjne dla technika

Dostępne kwalifikacje: E12 E3 E7 M18 E13 E18 E8 M12 E14 E19 E24 M42 
Aktualizacje: 16-04-2018 Dodano 40 zadań dla technika elektryka 311303 Kwalifikacja: K1.E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. B więcej...
ZMIEŃ
Zawód: Technik pojazdów samochodowych 311513
Oznaczenie kwalifikacji: K2M12
Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Wersja arkusza: nq70m8in
Czas trwania egzaminu: 60 minut
Ilość zadań: 40

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
ROK 2023
CZĘŚĆ PISEMNA online

Instrukcja dla zdającego

1. Wejdź w ustawienia trenażera [czerwone koło]. Wybierz kwalifikację, z której chcesz sprawdzić swoją wiedzę. Określ ilość zadań. Ustal czas trwania testu. Kliknij w menu po lewej (rys.1.) w START lub w [zielone koło] w menu po prawej (rys.2.). Sprawdź poprawność ustawień trenażera. Aby rozpocząć kliknij w zielone koło z napisem [START]
Ponadto trenażer można obsługiwać za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. (rys.3.)

2. W trakcie trwania egzaminu ustawienia trenażera są niedostępne! Nawigacja po zadaniach testu odbywa się przez klikanie odnośników w kolorze zielonym [Następne] / [Poprzednie] lub wykorzystując stale widoczny pasek nawigacyjny u góry okna przeglądarki (rys.4.).

3. Belka nawigacyjna umożliwia skokowe przemieszczanie się między zadaniami testu. Numer zadania niezaznaczonego wyświetlany jest na czerwonym tle, a zaznaczonego na zielonym. Ponadto na belce nawigacyjnej wyświetlane są informacje o wybranym zawodzie i kwalifikacji, ilości ustawionych zadań, czasie trwania oraz czasie, jaki pozostał do zakończenia testu.

4. Test kwalifikacyjny można zakończyć wcześniej pod warunkiem, że zostały udzielone wszystkie odpowiedzi. W tym celu kliknij przycisk [Zakończ test] umieszczony za ostatnim zadaniem lub [pomarańczowe koło] w menu po prawej lub wybierz z menu kontekstowego [Zakończ test].

3. Egzamin zostanie zakończony automatycznie po upływie ustawionego czasu, bez względu na ilość zaznaczonych odpowiedzi.

5. Jeśli chcesz zakończyć test wcześniej bez zaznaczania wszystkich odpowiedzi to kliknij [Reset] w menu po lewej lub [brązowe koło] w menu po prawej.

6. W jednym zadaniu można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

7. Po zakończonym teście wyświetlony zostanie wynik w procentach oraz ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi. Możesz przejrzeć swój zakończony test i zobaczyć odpowiedzi poprawne (kolor zielony) oraz błędne (kolor czerwony).
Możesz również dokonać analizy testu według wymagań egzaminacyjnych, co pozwoli określić stopień opanowania poszczególnych partii materiału nauczania.

8. W celu rozpoczęcia kolejnego testu należy zrestartować trenażer poprzez kliknięcie odnośnika [Reset] w menu po lewej lub [brązowe koło] w menu po prawej.

9. Aby przywołać główne menu kołowe kliknij w logo trenażera po prawej lub odnośnik [Home] po lewej.

10. Trenażer najlepiej uruchamiać w przeglądarce Mozilla, Chrome, Opera itp. Nie zaleca się przeglądarki IE w wersji wcześniejszej niż 11 ze względu na słabe wsparcie standardu HTML5.

Rysunki

pasek nawigacyjny
Rys.1. Menu po lewej

pasek nawigacyjny
Rys.2. Menu po prawej

pasek nawigacyjny
Rys.3. Menu kontekstowe

pasek nawigacyjny
Rys.4. Pasek nawigacyjny

O egzaminie zawodowym

Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujętew rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającymrozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowaniauczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołachpublicznych.

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwiezawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestawoczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydaneprzez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacjew zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresudanej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowejkształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalneji obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitychwymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przezinstytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowychkomisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizująi przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzniegzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminieustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem KomisjiCentralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronieinternetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminuzawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminóww danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawieprogramowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminyw danym zawodzie.

Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.
Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:
  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub
  • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego sięz 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jednaodpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.
Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się tenegzamin.
Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w rozporządzeniu.

Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), i
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


Postępowanie po egzaminie

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.


Ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które
  • nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
  • nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
  • przerwały egzamin
mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:
  • uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów;
    przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego,
  • osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, podwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.
Opracowano na podstawie Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ustawienia parametrów pracy Trenażera

Wybierz zawód

Zestaw pytań z kwalifikacji: (domyślnie K1 E.12.):

Instrukcja dla zdającego

1. Wejdź w ustawienia trenażera [czerwone koło]. Wybierz kwalifikację, z której chcesz sprawdzić swoją wiedzę. Określ ilość zadań. Ustal czas trwania testu. Kliknij w menu po lewej (rys.1.) w START lub w [zielone koło] w menu po prawej (rys.2.). Sprawdź poprawność ustawień trenażera. Aby rozpocząć kliknij w zielone koło z napisem [START]
Ponadto trenażer można obsługiwać za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. (rys.3.)

2. W trakcie tr

Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów!

Test bazy danych Trenażera

Technik pojazdów samochodowych 311513 Kwalifikacja: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Brak błędów w bazie testów. Przetestowano 161 zadań.
BAZA
RANK
Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów!
punkt
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.